ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ

У ДНЗ “Браїлівський професійний ліцей”  створено належні умови для доступу особам з обмеженими фізичними можливостями та навчання дітей з особливими освітніми потребами: облаштовані  пандуси з поручнями до входу в приміщення ліцею та гуртожиток.

Гуртожиток розрахований на 150 місць. Проживання в гуртожитку безкоштовне

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»від 05.09.2017 № 2145-VIII

Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи,які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти.


1. Здобувачі освіти мають право на:

• навчання впродовж життя та академічну мобільність;

• індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;• якісні освітні послуги;

• справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

• відзначення успіхів у своїй діяльності;

• свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

• безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

• повагу людської гідності;• захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь- яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

• користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

• забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

• трудову діяльність у позанавчальний час;

• збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;

• особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

• інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.


2. На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не передбачених освітньою програмою.

3. Здобувачі освіти зобов’язані:

• виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

4. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.